1.000.000 ALP AirDrop Trên Sàn Idax.

Thời gian tổ chức sự kiện: 18 tháng 1 00:00:00 – ngày 01 tháng hai 23:59:59 (UTC + 8)

Phần thưởng sự kiện: 1.000.000 ALP

Quy tắc sự kiện:

1 Trong sự kiện, người dùng tên thật IDAX sẽ nhận được 100 ALP khi họ tham gia nhóm telegram chính thức của ALP: https://t.me/Alphacon_ALP . 

Mỗi lần bạn mời thành công một người bạn tham gia nhóm telegram chính thức của ALP, bạn sẽ nhận được thêm 50 ALP. Tổng số giải thưởng là 1.000.000 ALP, đến trước được phục vụ trước.

Lưu ý: Làm thế nào để được coi là một lời mời thành công cho một người bạn?

(1) Trước tiên hãy thêm người được mời vào nhóm

(2) Sau khi thành công, bạn sẽ thấy văn bản thông báo, nghĩa là mời bạn bè thành công.

(3) Mỗi ​​người dùng tham gia nhóm telegram chính thức được yêu cầu cung cấp ảnh chụp màn hình của nhóm để nhận phần thưởng sự kiện. Nếu ảnh chụp màn hình không được gửi, nó được coi là tự động từ bỏ.

(4) Nếu bạn được mời tham gia cộng đồng, vui lòng điền vào tài khoản IDAX của người mời trong mẫu. Nếu không điền vào, phần thưởng người mời sẽ bị coi là không hợp lệ.

(5) Mỗi ​​người dùng được mời chỉ có thể điền vào một tài khoản IDAX người mời. Nếu đệ trình được lặp lại, đệ trình cuối cùng sẽ thắng thế.

(6) Điền Form để nhận giải: https://ks.wjx.top/jq/32647442.aspx

2 Giải thưởng sẽ được trao cho những người chiến thắng trong vòng 10 ngày làm việc sau khi hoàn thành sự kiện.

3 Nền tảng sẽ tiến hành đánh giá trình độ nghiêm ngặt của tài khoản. Khi tài khoản bị phát hiện là có phần thưởng độc hại, nó sẽ ngay lập tức hủy tính đủ điều kiện và từ chối cung cấp các dịch vụ liên quan đến giao dịch khác cho tài khoản.

4 Giải thích cuối cùng của sự kiện này thuộc sở hữu của IDAX.

Bình luận facebook
Chia sẻ